Privacyverklaring

De ASSV, afdeling Handboogsport verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van ASSVboogschieten.nl.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

ASSV afd. Handboogsport
Ouderkerkerlaan 10
1115 NS Duivendrecht
020-6000472
Assv.boogschieten@gmail.com

Lid van ASSV afdeling Handboogsport
Als u lid wordt van ASSV afd. Handboogsport registeren wij ter uitvoering van het lidmaatschap een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer.

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Lid sinds
 • Bondsnummer

Er zijn diverse doeleinden waarvoor ASSV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

 • Lidmaatschapsovereenkomst

De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de vereniging en lid van de Nederlandse Handboog Bond

 • Communicatie

Telefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de vereniging en leden

 • Wedstrijden

Voor wedstrijden van de vereniging publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen

Deelnemen aan wedstrijden van ASSV afd. Handboogsport
Als u deelneemt aan wedstrijden van ASSV afd. handboogsport dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering van de wedstrijd

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam
 • bondsnummer
 • Adres en woonplaats
 • Contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres)
 • Geboortedatum

Lid van de Nederlandse Handboog Bond
Als u lid bent van ASSV afd. handboogsport kunt u indien gewenst na zes maanden aspirant lid te zijn geweest ook lid worden van de Nederlandse Handboog Bond (NHB). Ter uitvoering van deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt de NHB over een aantal benodigde persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de NHB.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
ASSV afd. Handboogsport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch verenigingsdoel dienen, oa. clubrecords etc, worden geminimaliseerd bewaard.

Beveiliging
ASSV afd. handboogsport heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie.
 • Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met assv.boogschieten@gmail.com

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact opnemen via assv.boogschieten@gmail.com. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. ASSV afd. handboogsport aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring
De ASSV afd. handboogsport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.